Kismama fehérnemű webshop


Kismama nadrág, pizsinaci Esprit Maternity
16900 Ft.
11900 Ft
Kismama és szoptatós melltartó + kismama bugyi csomag Cac
26800 Ft.
16900 Ft
Mosható melltartó betét csomag 2 darab nappali betéttel

5200 Ft
Kismama bugyi több színben CacheCoeur Serenity
7600 Ft.
5900 Ft

Kismama fehérnemű webshop


TERMÉKEK

AKCIÓS ajánlatok!
Fehérnemű csomagok
Fürdőruhák, tankinik
Harisnyák
Hálóruhák, pizsamák
Kismama bugyik
Köntösök
Melltartók
Pocaktartó Öv
Szülés után/Alakformálás

10000 Forint feletti vásárlás esetén
INGYENES kiszállítás!

Garanciális feltételek

Szavatosság

A termékeikre az Eladó a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvényben elõírtak szerinti szavatossággal tartozik.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó fõszabálya szerint az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idõpontjában nem felel meg a szerzõdésben vagy jogszabályban megállapított minõségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitõl a fogyasztó hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés esetén az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévõ hiba-ok miatt bekövetkezõ hibáért) kellékszavatossági felelõsséggel tartozik.

Vevõ az Eladó hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzõdés esetén Vevõ az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait Vevõ érvényesíteni már nem tudja.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevõ választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevõ által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevõ nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevõ is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevõ a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Eladó adott okot.

Vevõ köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni az Eladóval.

Vásárló közvetlenül a Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl feltétele, hogy a Vevõ igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevõrészére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevõnek felróható okból keletkezett, nem köteles Vevõ által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevõ köteles bizonyítani, hogy az Eladó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktõl - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthetõ része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül érvényesítettnek. A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdõdik. 

Termékszavatosság

A termékszavatosság azt jelenti, hogy az Eladó által Vevõnek eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a Vevõ követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának idõpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhetõ; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidõk 

Vevõ a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a fogyasztó felelõs.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történõ forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidõ eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Garancia, jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról itt  olvasható.

Az eladó minden eladott áruhoz kiállít okmányt, azaz számlát vagy nyugtát, amely jótállási jegyként szolgál, és így tartalmaz minden szükséges információt, amelyekre a reklamáció esetében van a vevõnek szüksége. Az áru átvételének az a pillanat számít, amikor a szállító átadja az árut a vevõnek és ezzel megkezdõdik a szavatossági idõ. Az eladó felelõs a hibákért, amelyek az áru kézhezvételekor észlelhetõk és az anyagi vagy gyártási hibákért a jótállási idõ alatt. Ez nem vonatkozik az áruk használatából eredõ elhasználódásra (vagy egy részének) és a természeti jelenségek által okozott hibákra. Eladó nem vállal felelõsséget a nem megfelelõ szerelésbõl, a termék ellátásának elhanyagolásából, vagy a gyártó utasításainak be nem tartásából eredõ hibákra.

A tartós fogyasztási cikkekre 12 hónap garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bõvebb felvilágosítást a teendõkrõl. A reklamációt a jatekarena@gmail.com e-mail címre küldheti. Az e-mailnek tartalmaznia kell a termék típusát, kódját, a számlaszámot vagy a megrendelés számát, valamint a hiba leírását. Célszerû mellékelni fényképeket, amelyek dokumentálják a problémát. A reklamációs részleg két munkanapon belül a vevõvel fel veszi a kapcsolatot és közlik vele a következõ lépéseket beleértve a címet, ahova a vevõ a reklamált árut elküldheti. Célszerû az árut eredeti csomagolásban küldeni vagy megfelelõ szállítási csomagolásban, mert az eladó nem felelõs az esetleges mechanikai sérülésekért az áru elfogadása elõtt.
Ha a reklamáció indokolt, a vevõ jogosult a legalacsonyabb a biztonságos szállításhoz szükséges postadíj megtérítésére (az igazolást be kell nyújtani).
Ha a reklamáció indokolatlan a vevõ nem jogosult a reklamációval kapcsolatos költségek megtérítésére és ezzel egy idõben az eladó sem jogosult a felmerült költségek megtérítésére (amennyiben a fogyasztó részérõl nem volt olyan ismétlõdõ indokolatlan igény, amelynél levezethetõ, hogy a fogyasztói jogokkal való visszaélésrõl van szó).

Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevõpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
 
Az eladónak vagy a gyártónak figyelembe kell vennie az áru hibájának és a reklamációjának indokoltságát és a kiértékelés után tájékoztatnia kell a vevõt telefonon vagy e-mailben a reklamáció elbírálásának eredményérõl.Utoljára megtekintett:


Kismama és szoptatós felső Esprit Maternity
11900 Ft.
6900 Ft
Kismama/szoptatós hálóing+köntös szett több színben C
36400 Ft.
29100 Ft
Stella egyrészes kismama fürdőruha CacheCoeur
21900 Ft.
14900 Ft
Nőies, csipke díszítésű szoptatós melltartó EmmaJane
13900 Ft.
2000 Ft

(c)Copyright [0]
www.kismamafehernemu.hu o